Allmän information om hantering/behandling av personuppgifter

För Falköpings Hyresbostäder AB är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter ska ske enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi behandlar kring dig.

Vi vill informera dig om en viktig och positiv ändring kring hur vi framöver får och kommer att hantera dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps.

En personuppgift är en uppgift/information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer och fotografier som möjliggör identifiering. Med behandling av personuppgifter avses alla former av hantering av personuppgifterna exempelvis insamling, lagring, spridning och gallring.

Den som ansvarar för hur dina personuppgifter hanteras och att hanteringen är laglig kallas för personuppgiftsansvarig. Falköpings Hyresbostäder AB (556196-6275) är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på vårt uppdrag. Detta gäller också för samarbete med vårt helägda dotterbolag och systerbolag då de ej självständigt hanterar personuppgifter utan detta görs av moderbolaget och dess anställda. Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig eller bolagets dataskyddsombud. Du har även rätt att kostnadsfritt få kopia på de personuppgifter som bolaget behandlar om dig.

Falköpings Hyresbostäder AB behandlar personuppgifter som behövs för vår bostadsuthyrning och förvaltning av våra fastigheter, samt för vår personaladministration. För att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart behandlar vi personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Det finns mer information i respektive dokument för om du står i vår kö, är hyresgäst, entreprenör eller söker anställning hos oss.

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår dokumenthanteringsplan.

Behandling av personuppgifter ska vara laglig

För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig måste behandlingen falla in under någon av de särskilda grunder som anges i lag. Dessa särskilda grunder är följande:

 • Den registrerade samtycker till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullfölja en rättslig förpliktelse som åvilar den person uppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för all skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysik person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den person uppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre.

Rättigheter som registrerad

Som registrerade finns föreskrivet vissa särskilda rättigheter. En registrerad kan därför hos  personuppgiftsansvarig:

 • Begära tillgång till sina personuppgifter (dvs. vilka personuppgifter om dig som personuppgiftsansvarig behandlar samt varför och hur behandlingen sker).
 • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av sina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet (överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig) i vissa fall.
 • När som helst återkalla sitt samtycke i de fall behandlingen grundas på samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
 • Klaga på bolagets behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du är välkommen att kontakta oss på info@hyresbo.se, eller ringa 0515-88 75 50 in du:

 • har frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom bolaget
 • vill begränsa hantering av dina personuppgifter
 • vill rätta felaktiga uppgifter
 • har invändningar mot behandling av personuppgifter
 • vill få dina uppgifter raderade

Du har rätt att få se all information vi har om dig i våra register. Har du frågor om hur du begär ett registerutdrag, kontakta oss på info@hyresbo.se eller telefon 0515-88 75 50.

Dataskyddsombud

Om du menar att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt gällande lag kan du vända dig till dataskyddsombudet (se kontaktuppgifter nedan).

Dataskyddsombud: dso.falkoping@insatt.com, 0724-019 703