Personuppgifter och kamerabevakning

Falköpings Hyresbostäder AB:s kameraövervakning grundar sig på GDPR och den lagliga grunden berättigat intresse. Vi utför kamerabevakning för att förebygga brott, skadegörelse och allvarliga olyckor, underbygga rättsliga an­språk och komma till rätta med störning­ar. Det handlar om att säker­ställa säkerhet och ordning i och omkring ett flerbostadshus. Bedömningen är att den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten inte väger tyngre än behovet av kamerabevakning. De personuppgifter som behandlas är bild/ film.

Det går inte att förutse vilka tider de otillåtna aktiviteterna sker, vi bedömer därmed att det är nödvändigt att låta kamerorna vara i gång dygnet runt. Kamerabevakning sker endast i gemensamma utrymmen i våra hyreshus och är inte riktad mot någon enskild bostad eller person. Den teknik som används är nödvändig för att upp­fylla ändamålet med bevakningen och går inte utöver det.

Det är viktigt att personuppgif­terna hanteras med en lämplig grad av säkerhet, så att uppgifterna inte läcker ut till obehöriga. Falköpings Hyresbostäder anlitar Säkerhetstjänst i Falbygden AB för kame­rabevakning och har i personuppgiftsbiträdesavtal reglerat att de har tekniska system och administrativa rutiner för att uppnå lämplig grad av säkerhet i hantering av personuppgifterna.

Det inspelade materialet kan komma att visas upp för en begränsad grupp med behörig personal samt för vår leverantör som hanterar kamerorna samt bildmaterialet. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till brottsbekämpande myndighet exempelvis Polisen för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om bort.

Skyltar med information om vår kameraövervakning finns i anslutning till våra kameror. Individer som förekommer på film har rätt begära ut en bekräftelse att han/hon förekommer på film, information om ändamålet med kamerabevakningen, information om lagringstiden, begäran om att radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen, rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se 08-657 61 00, samt begäran att få tillgång till allt inspelat material som rör den enskilde individen. Undantag av att lämna ut bildmaterial kan dock göras, om utlämnandet innebär en integritetskränkning för andra personer.

Gallring

Det filmade materialet gallras utan möjlighet till återställning efter 72 timmar.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Falköpings Hyresbostäder AB, organisations nr 556196–6275, Dotorpsgatan 53, 521 38 Falköping, 0515-88 75 50.

Dataskyddsombud: Mats Herling
E-post: dso.falkoping@insatt.com